• บลจ. อินโนเทค แบ่งค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเปิดอินโนเทคหุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (I-SEQS) เพื่อสนับสนุนโครงการด้าน ESG ผ่านแพลทฟอร์ม เทใจ ดอทคอม

  09 /09/2020

  บลจ. อินโนเทค แบ่งค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนเปิดอินโนเทคหุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (I-SEQS) เพื่อสนับสนุนโครงการด้าน ESG ผ่านแพลทฟอร์ม เทใจ ดอทคอม

  นางสาวเอด้า จิรไพศาลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทใจ จำกัด พร้อมด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด โดย นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายอนพัทย์ วนัสชัยพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบริจาคเงินสนับสนุนโครงการซึ่งเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (E: Environment) การช่วยเหลือสังคม (S: Social) และการส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดี (G: Governance) โดย บลจ.อินโนเทค จะจัดสรรค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management fee) ส่วนหนึ่ง ซึ่ง บลจ.อินโนเทค ได้เรียกเก็บจากกองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อนำไปบริจาคให้แก่โครงการต่างๆ ภายใต้แพลทฟอร์มของเทใจ ดอทคอม

  
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.