• บลจ. อินโนเทค จำกัด งดรับของขวัญ No Gift Policy

  26 /12/2019

  บลจ. อินโนเทค จำกัด ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ด้วยการสนับสนุนนโยบายการงดรับของขวัญในเทศกาลต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของ บลจ. อินโนเทค จำกัด และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล บลจ. อินโนเทค จำกัด ขอขอบคุณทุกความเข้าใจและความปรารถนาดีที่มีให้กันตลอดมา

  Innotech Asset Management Company Limited is fully committed to conducting business with integrity and has adopted the "No Gift Policy" that is well-aligned with Innotech Asset Management Company Limited core values and good corporate governance practices. 

  
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.