• INNOTECH

  ข้อมูลข่าวสาร UPDATE

  INNOTECH UPDATE

  ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของเรา

  NEW
  ขอแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุน (แก้ไขตามประกาศ สำนัก ก.ล.ต.) 7/10/2019
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  NEW
  ประกาศ แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน ข้อความเกี่ยวกับชื่อย่อ 24/09/2019
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  ประกาศ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม วันที่ 19/09/2019
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  ประกาศชี้แจงข้อมูลกรณีข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 112/2562
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  แจ้งปรับค่าธรรมเนียมกองทุน I-EQRMF , EP-LTF
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  ประกาศ ขอแจ้งแก้ไขโครงการจัดการกองทุน 2 กองทุน
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  ประกาศ ขอแจ้งลดช่องทาง ประกาศ NAV
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  บลจ.อินโนเทค จำกัด จัดสัมมนาหลักสูตร การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจากสำนักงาน ก.ล.ต.
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.