• INNOTECH

  ผลการดำเนินงาน
  FUNDS PERFORMANCE

  ผลการดำเนินงาน FUNDS PERFOMANCE


  ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (% ต่อปี)

  กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
  ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562
  กองทุน Year to Date 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
  กองทุน EP-LTF 3.29 -4.15 -1.01 1.55 0.53 -1.81 7.43 89.04
  เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) 4.85 -6.38 -3.00 0.88 5.36 3.31 12.68 225.75
  ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 9.11 10.46 9.51 10.38 10.59 12.82 14.91 17.12
  ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) 9.30 11.31 10.07 10.05 9.52 11.71 15.25 18.63

  ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)

  ปี 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
  กองทุน EP-LTF 29.01 22.10 7.75 27.28 1.15 38.27 -17.29 -1.34 10.93 -10.70
  เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) 71.35 47.80 3.69 10.53 -3.63 19.12 -11.23 23.85 17.30 -8.08
  ความผันผวนของผลการดำเนินงาน 23.54 14.67 20.62 12.11 20.22 16.11 13.51 13.88 8.60 13.03
  ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) 25.21 17.69 22.49 12.69 20.88 13.03 13.70 14.19 6.42 12.04
 • เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
 • เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 • ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
 • ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.
 • 
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.