• INNOTECH

  เอกสารเผยแพร่ DOWNLOAD

  การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม
  2562 รายงานการใช้สิทธิออกเสียง ดาวน์โหลด
  2562 แนวทางการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด

  2561 การใช้สิทธิออกเสียง การประชุมสามัญ ดาวน์โหลด
  2561 การใช้สิทธิออกเสียง (วิสามัญ) ดาวน์โหลด
  2561 การใช้สิทธิออกเสียง การประชุมสามัญ ดาวน์โหลด
  2561 การงดออกเสียง (วิสามัญ) ดาวน์โหลด
  2561 การงดออกเสียง การประชุมสามัญ ดาวน์โหลด

  2560 การใช้สิทธิออกเสียง (วิสามัญ) ดาวน์โหลด
  2560 การใช้สิทธิออกเสียง การประชุมสามัญ ดาวน์โหลด
  2560 การงดออกเสียง (วิสามัญ) ดาวน์โหลด
  2560 การงดออกเสียง การประชุมสามัญ ดาวน์โหลด
  2560 การใช้สิทธิออกเสียง (วิสามัญ) ดาวน์โหลด

  2559 การใช้สิทธิออกเสียง (วิสามัญ) ดาวน์โหลด
  2559 การใช้สิทธิออกเสียง การประชุมสามัญ ดาวน์โหลด
  2559 การงดออกเสียง (วิสามัญ) ดาวน์โหลด
  2559 การงดออกเสียง การประชุมสามัญ ดาวน์โหลด

  2558 การใช้สิทธิออกเสียง (วิสามัญ) ดาวน์โหลด
  2558 การใช้สิทธิออกเสียง (วิสามัญ) ดาวน์โหลด
  2558 การใช้สิทธิออกเสียง การประชุมสามัญ ดาวน์โหลด
  2558 การงดออกเสียง (วิสามัญ) ดาวน์โหลด

  2557 การงดออกเสียง การประชุมสามัญ ดาวน์โหลด
  2557 การใช้สิทธิออกเสียง (วิสามัญ) ดาวน์โหลด
  2557 การใช้สิทธิออกเสียง การประชุมสามัญ ดาวน์โหลด

  2556 การใช้สิทธิออกเสียง (วิสามัญ) ดาวน์โหลด
  2556 การใช้สิทธิออกเสียง การประชุมสามัญ ดาวน์โหลด
  2556 การงดออกเสียง (วิสามัญ) ดาวน์โหลด
  2556 การงดออกเสียง (วิสามัญ) ดาวน์โหลด

  
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.