• INNOTECH

  เอกสารเผยแพร่ DOWNLOAD

  รายงานการลงทุนในตราสารหนี้
  1
  กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
  2
  กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (I-EQRMF)
  3
  กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (I-SEQS)

  
  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
  © 2019 INNOTECH ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.